Jaipur: Rajasthan Deputy Chief Minister Diya Kumari arrives to present...

Jaipur: Rajasthan Deputy Chief Minister Diya Kumari arrives to present...