Ramesh Desai U 16 C'ship: Prisha, Sai Janvi cause upsets to enter semis

Ramesh Desai U 16 C'ship: Prisha, Sai Janvi cause upsets to enter semis