Intel heralds 'Siliconomy' era as AI PCs set to dominate our lives?

Intel heralds 'Siliconomy' era as AI PCs set to dominate our lives?