URPS celebrates Baisakhi with religious fervour

URPS celebrates Baisakhi with religious fervour