Saiyami Kher plays couple of sets of badminton with para-athlete Palak Kohli

Saiyami Kher plays couple of sets of badminton with para-athlete Palak Kohli