VP at Foundation Day celebrations of ICMR-NITM

VP at Foundation Day celebrations of ICMR-NITM