Mansukh Mandaviya assumes charge

Mansukh Mandaviya assumes charge