Giridhar Aramane meets Heidi Shyu

Giridhar Aramane meets Heidi Shyu