Giridhar Aramane, Heidi Shyu meet

Giridhar Aramane, Heidi Shyu meet